Logo
Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI VISIMPEX spol. s r.o.

1.Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. a nasl. Občianskeho zákonníka. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácií na tovar, ktorý je v záručnej dobe a predávaný spoločnosťou VISIMPEX spol. s r.o.
- Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami
- Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúcemu, kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.
- Prevzatím tovaru sa rozumie podpísanie dodacieho listu alebo odovzdávacieho protokolu od prepravnej spoločnosti.
- Ako doklad o záruke /záručný list/ vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad /faktúru, pokladničný doklad – ďalej len záručný list/ s uvedením všetkých potrebných údajov v zmysle zákona pre uplatnenie záruky /najmä názov tovaru, množstvo, cena/.

2.Záruky a záručná doba.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na predaný tovar v zmysle platných právnych predpisov v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje na :
–chyby tovaru, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej doby /kvalitatívne chyby/,
-chyby v dodávke tovaru /poškodený prepravný obal, nesprávne množstvo, iný tovar atď./.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:
-nesprávnym užívaním alebo skladovaní tovaru,
-ak nebola chyba reklamovaná v záručnej dobe,
-prirodzeným alebo nadmerným opotrebovaním,
-použitím nesprávnych nástrojov a príslušenstiev pri montáži,
-mechanickým alebo chemickým poškodením tovaru,
- pri úpravách, ktoré zmenia pôvodné vlastnosti alebo parametre tovaru /zmena povrchovej úpravy, rozmeru, pevnosti atď./
Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie vzniknuté v dôsledku živelných udalostí. Na tovar, ktorého použiteľnosť je obmedzená dátumom spotreby, poskytuje sa záruka na funkčnosť a vlastnosti len ak bol použitý do tejto doby.

3. Uplatnenie reklamácie.

- Kupujúci /spotrebiteľ/ má právo reklamovať dodaný tovar zakúpený u predávajúceho ak zistí akékoľvek chyby a nedostatky na tovare a to ihneď po ich zistení.
- Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky. Je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky ak táto nie je v zhode s kúpnou zmluvou, resp. je neúplná alebo poškodená.
a) Reklamáciu môže kupujúci uplatniť :
-osobne na predajni v prevádzke predávajúceho /Areál Agropodniku a.s. Trnava, Trenčianske Bohuslavice/, pričom predávajúci na mieste vypíše reklamačný list.
-v písomnej forme do reklamačného protokolu zaslaného poštou, faxom alebo e-mailom, pričom v ňom kupujúci uvedie dôvod reklamácie a presný popis reklamovanej chyby. Reklamačný protokol je uvedený na webovej stránke spoločnosti VISIMPEX spol. s r .o. Potvrdenie písomnej reklamácie posiela predávajúci kupujúcemu obratom. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamovaný tovar /ak ide o reklamáciu chyby na tovare/, doklad o kúpe tovaru /faktúra, pokladničný blok/. Reklamácie a ich oprávnenie posudzuje predávajúci a vybavuje ich v súlade s platnou legislatívou a bez zbytočného odkladu. V prípade, že reklamáciu nie je možné posúdiť a vybaviť hneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu termín vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Prípadné spory môžu byť riešené súdmi Slovenskej republiky prípadne prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to Slovenskou obchodnou inšpekciou, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru tel.: 032/6400109, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
b) Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov /najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru/, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
Tovar zasielaný na reklamáciu alebo ktorý zákazník vracia, nie je možné zasielať na dobierku.
Kupujúci môže po dohode s predávajúcim vrátiť tovar, ktorý nie je predmetom reklamácie. Tento tovar môže byť vrátený najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia kupujúcim a to iba s predchádzajúcim súhlasom predávajúceho. Musí to byť tovar, ktorý bol preukázateľne zakúpený v spoločnosti VISIMPEX spol. s r .o.. a musí byť v pôvodnom stave a v nepoškodených obaloch. Musí sa jednať o tovar štandardne držaný na sklade a nie tovar, ktorý bol objednaný výhradne pre kupujúceho. Storno poplatok je vo výške 20% z kúpnej ceny.
Spotrebiteľské balenie je balené v tolerancii +/- 3%. Odchýlky v počte kusov v tejto tolerancii nebudú považované za oprávnenú reklamáciu.

4. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 4.3.2016, ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov a zostáva v platnosti až do vydania nového alebo aktualizovaného reklamačného poriadku.
Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na prevádzke predávajúceho a tiež je uverejnený na internetovej stránke www.visimpex.com.

Stiahnutie reklamačného protokolu.

Stiahnuť vo formáte .pdf si môžete tu a vo formáte .doc si môžete stiahnuť tu

Animated button

Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb.